Gimnazija.lt

V. Grybo g. 7, Vilnius

Privatumo politika

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-01-29
1. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1. Mums rūpi Jūsų privatumas ir Jūsų asmens duomenų saugumas, todėl parengėme šią privatumo politiką (toliau – Privatumo politika), kurioje paaiškiname kaip mes tvarkome bei saugome Jūsų (toliau – Jūs arba Vartotojas) asmens duomenis interneto svetainėje www.gimnazija.lt (toliau – Naujojamu puslapiu), kokias Jūsų teises užtikriname bei pateikiame kitą informaciją apie Jūsų asmens duomenų tvarkymą.

1.2. Jūsų asmens duomenų valdytojas yra šios įmonės (toliau mes, Mokymosi platformos valdytojas arba Valdytojas):

           1.2.1. VšĮ „Vilniaus privati gimnazija“, juridinio asmens kodas“ 191784577 , buveinės adresas V. Grybo g. 7, LT-10313 Vilnius,

           1.2.2. UAB „Pum plius“ juridinio asmens kodas 122091270, buveinės adresas V. Grybo g. 7, LT-10313 Vilnius.

1.3. Šioje Privatumo politikoje naudojama sąvoka „asmens duomenys“ (toliau – Asmens duomenys) reiškia bet kokią informaciją arba informacijos rinkinį, pagal kuriuos mes galime tiesiogiai arba netiesiogiai nustatyti Jūsų tapatybę, pavyzdžiui pagal Jūsų vardą, pavardę, elektroninio pašto adresą, telefono numerį ir t.t.

1.4. Privatumo politika galioja visiems asmenims, apsilankiusiems Mokymosi platformoje, taip pat veiksmams, kuriuos jie gali atlikti Mokymosi platformoje, įskaitant registraciją Mokymosi platformoje, taip pat naudojimąsi Mokymosi platformos paslaugomis (toliau – Paslaugos). Jei naudojatės Naujojamu puslapiu, vadinasi, Jūs perskaitėte ir sutikote su šia Privatumo politika ir joje nurodytais Jūsų asmens duomenų naudojimo tikslas, būdas bei tvarka. Jei nesutinkate su šia Privatumo politika ar jos nesuprantate, Jūs negalite naudotis Naujojamu puslapiu. Pastaba ugdytiniams: jei jums nesuprantamos šios Privatumo politikos sąlygos, paprašykite jas paaiškinti savo tėvų, globėjų, rūpintojų arba mokytojų. Pastaba tėvams, globėjams, rūpintojams: jei jūsų vaikui gali būti nesuprantamos ši Privatumo politika, pasistenkite jam paaiškinti, kaip saugiai ir tinkamai naudotis Naujojamu puslapiu.

1.5. Ši Privatumo politika gali keistis, tad prašome Jūsų laikas nuo laiko apsilankyti Mokymosi platformoje ir perskaityti ten skelbiamą naujausią Privatumo politikos versiją.
2. KOKIUS JŪSŲ ASMENS DUOMENIS MES TVARKOME?
2.1. Mes tvarkome Jūsų Asmens duomenis, gautu tokiais būdais:

           2.1.1. Kai Jūs Asmens duomenis pateikiate mums;

           2.1.2. Kai mes surenkame Jūsų Asmens duomenis Jums naudojantis Naujojamu puslapiu, Jums susisiekus su mumis dėl Mokymosi platformos telefonu ar el. komunikacijos priemonėmis, atvykus į mūsų patalpas;

           2.1.3. Kai mes Juos gauname iš kitų asmenų teisės aktų ir Privatumo politikos nustatyta tvarka (pvz. kai ugdytinių duomenis pateikia tėvai, globėjai, rūpintojai, kai duomenis gauname iš oficialių registrų, valstybės ar vietos savivaldos institucijų ar įstaigų).

2.2. Jūsų Asmens duomenis renkame, naudojame ir kitaip tvarkome, siekdami mūsų ugdytiniams suteikti ugdymo paslaugas, ugdytinių tėvams, globėjams, rūpintojams, susipažinti su ugdymo procesu ir pasiekimais, mokytojams ir kitiems ugdymo proceso dalyviams sudarant sąlygas organizuoti ir vykdyti ugdytinių ugdymą, taip pat siekdami mūsų ar trečiųjų šalių teisėto intereso, vykdydami teisės aktų nurodymus ar pareigas.

2.3. Teikdami Asmens duomenis mums, Jūs atsakote už šių Asmens duomenų teisingumą, išsamumą, aktualumą. Kai teikiate Asmens duomenis apie kitus asmenis (pavyzdžiui ugdytinius, ugdytinio tėvus, globėjus, rūpintojus ir pan.) Jūs atsakote už tokių Asmens duomenų teisingumą, išsamumą ir aktualumą, taip pat už tokio asmens sutikimą, kad jo Asmens duomenys būtų pateikti mums. Esant poreikiui (pavyzdžiui, toks asmuo teiraujasi mūsų apie jo Asmens duomenų gavimą), mes nurodysime Jus kaip tokių duomenų teikėją.

2.4. Mes tvarkome Jūsų Asmens duomenis tokiais tikslais:

           2.4.1.Ugdymo paslaugų teikimas el. erdvėje;

2.4.2. Bendruomenės ir visuomenės informavimas apie Mokymosi platformos valdytojo veiklą;

           2.4.3. Elektroninių informacijos pateikimo kanalų valdymas;

           2.4.4. Mokymosi platformos naudotojų pasiūlymų, užklausų, kreipimųsi, teikiamų per Mokymosi platformą valdymas;

           2.4.5. Pretenzijų/ skundų/ ginčų, susijusių su Naujojamu puslapiu nagrinėjimas.

Jūs turite teisę nesutikti ar bet kuriuo metu atšaukti savo sutikimą tvarkyti Jūsų duomenis aukščiau nurodytais tikslais, kai Jūsų Asmens duomenys tvarkomi Jūsų sutikimo pagrindu (duomenų tvarkymo pagrindus žr. Privatumo politikos 2.6. punkte).

2.5. Asmens duomenys yra saugomi, tiek kiek būtina jų rinkimo metu nustatytiems tikslams pasiekti, bet ne ilgiau kaip 10 metų (išskyrus atvejus, kai teisės aktai įpareigoja Asmens duomenis saugoti ilgesnį laiko tarpą).

2.6. Jūsų Asmens duomenis tvarkome tokiomis sąlygomis:

Asmens duomenų tvarkymo tikslas Tvarkomi Asmens duomenys Asmens duomenų tvarkymo terminai Asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas
Ugdymo paslaugų teikimas el. erdvėje

Ugdytinio vardas, pavardė, el. pašto adresas, tel. Nr., ugdytinio tėvų/ globėjų, rūpintojų vardas, pavardė, el. pašto adresas, mokymo programa, lankoma klasė, duomenys apie papildomą ugdymą, lankomumo duomenys, duomenys apie pasiekimus, įvertinimus, individualūs poreikiai, ugdymo įstaigos ar kitų specialistų pastabos ir komentarai, tėvų/ globėjų, rūpintojų  pastabos ir komentarai, ugdytinio atvaizdas, prisijungimo vardas, slaptažodis, slaptažodžių keitimo istorija, el. pašto adresas. Kai jungiamasi su Facebook, Linkedin paskyra – profilio nuotrauka, vardas, pavardė, el. pašto adresas

Duomenys saugomi pagal švietimo įstaigų veiklos dokumentų saugojimo terminų rodyklę

Duomenys, nepatenkantys į aukščiau minėtos rodyklės nustatytų terminų sritį,  saugomi visą ugdymo paslaugų teikimo laikotarpį ir 5 metus po šio laikotarpio pasibaigimo

Duomenys, tvarkomi sutikimo pagrindu saugomi ugdymo paslaugų teikimo laikotarpį ir 5 metus po šio laikotarpio pasibaigimo, nebent sutikimas yra atšaukiamas anksčiau

Duomenų subjekto sutikimas tokiam duomenų tvarkymui (BDAR 6 str. 1 dalies a) punktas)

Tvarkyti duomenis būtina siekiant sudaryti ir vykdyti sutartį (BDAR 6 str. 1 d. b) punktas)

Tvarkyti duomenis būtina siekiant įvykdyti duomenų valdytojui taikomą teisinę prievolę (BDAR 6 str. 1 dalies c) punktas)

Tvarkyti duomenis būtina siekiant teisėtų duomenų valdytojo arba trečiosios šalies interesų (BDAR 6 str. 1 d. (f) punktas)

Bendruomenės ir visuomenės informavimas apie Mokymosi platformos valdytojo veiklą Ugdytinio vardas, pavardė, ugdytinio klasė, sukurtas kūrybinis darbas, apie ugdytinių veiklą sukurta filmuota medžiaga ir/ar nuotraukos, kur užfiksuotas ugdytinis, renginio/ veiklos pavadinimas, informacija apie ugdytinio pasiekimus, dalyvavimą, renginiuose, konkursuose, varžybose, gautus apdovanojimus

Duomenys, tvarkomi sutikimo pagrindu saugomi ugdymo paslaugų teikimo laikotarpį ir 5 metus po šio laikotarpio pasibaigimo, nebent sutikimas yra atšaukiamas anksčiau

Duomenų subjekto sutikimas tokiam duomenų tvarkymui (BDAR 6 str. 1 dalies a) punktas)

Elektroninių informacijos kanalų valdymas Interneto svetainės automatiniu būdu renkami duomenys: IP adresas, slapukų pagalba renkami duomenys (sesijos numeris, vartotojo identifikacijos numeris, naršyklės tipas, operacinė sistema, prisijungimo prie svetainės šalims ir pan.) Asmens duomenys saugomi šios Privatumo politikos 8 skyriuje nurodytais terminais

Duomenų subjekto sutikimas tokiam duomenų tvarkymui (BDAR 6 str. 1 d. a) punktas)

Tvarkyti duomenis būtina siekiant teisėtų duomenų valdytojo ar trečiosios šalies interesų (BDAR 6 str. 1 d. f) punktas)

Mokymosi platformos naudotojų  pasiūlymų, užklausų, kreipimųsi, teikiamų per Mokymosi platformą valdymas Besikreipiančio naudotojo vardas, el. pašto adresas, tel. Nr., kreipimosi turinys, kreipimosi nagrinėjimo metu gauti asmens duomenys, atsakymo į kreipimąsi turinys Visą užklausos administravimo laikotarpį ir 3 metus po užklausos administravimo pabaigos

Duomenų subjekto sutikimas tokiam duomenų tvarkymui (BDAR 6 str. 1 dalies a) punktas)

Tvarkyti duomenis būtina siekiant teisėtų duomenų valdytojo ar trečiosios šalies interesų (BDAR 6 str. 1 d. f) punktas)

Pretenzijų/ skundų/ ginčų, susijusių su Naujojamu puslapiu nagrinėjimas Besikreipiančio asmens vardas, pavardė, el. pašto adresas, tel. Nr., pretenzijos/ skundo/ ginčo dokumentų turinys ir šiuose dokumentuose pateikti asmens duomenys, taip pat pretenzijos/ skundo/ ginčo dokumentų nagrinėjimo metu gauti duomenys Visą pretenzijos/ skundo/ ginčo nagrinėjimo laikotarpį ir 10 metų po jo pasibaigimo

Siekis įvykdyti duomenų valdytojui nustatytą teisinę prievolę (BDAR 6 str. 1 dalies c) punktas)

Tvarkyti duomenis būtina siekiant teisėtų duomenų valdytojo ar trečiosios šalies interesų (BDAR 6 str. 1 d. f) punktas)

2.7. Taikomų teisės aktų numatyta apimtimi, greta Jūsų pateiktos informacijos, mūsų automatiškai surinktų Asmens duomenų, Jums naudojantis Naujojamu puslapiu, kitais skaitmeniniais kanalais mes taip pat galime gauti informaciją apie Jus iš kitų šaltinių, pvz., viešai prieinamų registrų, duomenų bazių, socialinių tinklų platformų ir kitų trečiųjų šalių.

2.8. Priklausomai nuo Jūsų naudojamo socialinio tinklo nustatymų, jei pasirenkate susieti savo socialinio tinklo paskyrą su savo paskyra Mokymosi platformoje, mes galėsime matyti tam tikrus duomenis iš Jūsų socialinio tinklo paskyros, įskaitant Jūsų asmeninės paskyros duomenis.

2.9. Jūs turite teisę keisti ir atnaujinti mums pateiktą savo informaciją. Kai kuriais atvejais (pavyzdžiui teikiant ugdymo paslaugas) mums būtina turėti tikslią naujausią su Jumis susijusią informaciją, reikalingą kokybiškam paslaugų teikimui, todėl Jūsų galime paprašyti periodiškai patvirtinti, kad mūsų turima informacija apie Jus yra teisinga.
3. KAIP NAUDOJAME JŪSŲ ASMENS DUOMENIS IR KOKIŲ PRINCIPŲ LAIKOMĖS?
3.1. Mes renkame ir tvarkome tik tokius Asmens duomenis, kurių reikia, kad galėtume pasiekti tikslus dėl kurių jie yra renkami. Nerenkame ir nesaugome Asmens duomenų, kurie būtų nesusiję mūsų veiklos vykdymu.

3.2. Tvarkydami Jūsų Asmens duomenis mes:

           3.2.1. Laikomės galiojančių ir taikomų teisės aktų, tame tarpe ir BDAR, reikalavimų;

           3.2.2. Tvarkome Jūsų Asmens duomenis teisėtu, sąžiningu ir skaidriu būdu;

           3.2.3. Renkame Jūsų Asmens duomenis nustatytais, aiškiai apibrėžtais bei teisėtais tikslais ir netvarkome su tais tikslais nesuderinamu būdu, išskyrus tiek, kiek tai leidžia teisės aktai;

           3.2.4. Imamės visų pagrįstų priemonių užtikrinti, kad Asmens duomenys, kurie nėra tikslūs ar išsamūs, atsižvelgiant į jų tvarkymo tikslus, būtų nedelsiant ištaisomi, papildomi, sustabdomas jų tvarkymas arba sunaikinami;

           3.2.5. Laikome juos tokia forma, kad Jūsų tapatybę būtų galima nustatyti ne ilgiau, nei tai yra būtina tais tikslais, kuriais Asmens duomenys yra tvarkomi;

           3.2.6. Neteikiame Asmens duomenų tretiesiems asmenims ir nepaviešinsime jų, išskyrus atvejus, nurodytus Privatumo politikoje ar taikytinuose teisės aktuose;

           3.2.7. Užtikriname, kad Jūsų Asmens duomenys būtų tvarkomi tokiu būdu, kad, taikant atitinkamas technines ar organizacines priemones, būtų užtikrintas tinkamas Asmens duomenų saugumas, įskaitant apsaugą nuo duomenų tvarkymo be leidimo arba neteisėto duomenų tvarkymo ir nuo netyčinio praradimo, sunaikinimo ar sugadinimo.
4. KAM PERDUODAME JŪSŲ ASMENS DUOMENIS?
4.1. Jūsų Asmens duomenis galime perduoti jei:

           4.1.1. Jei yra Jūsų sutikimas Asmens duomenų atskleidimui;

           4.1.2. Mūsų partneriams ar patikimoms trečiosioms šalims, padedantiems mums teikti ugdymo paslaugas ir/ar palaikyti Mokymosi platformą. Partneriams mes suteiksime tik tiek Asmens duomenų, kiek bus būtina konkrečiai Paslaugai suteikti;

           4.1.3. Mūsų partneriams ar patikimoms trečiosioms šalims, padedantiems vykdyti mūsų veiklą, pavyzdžiui auditoriams, konsultantams, draudimo bendrovėms ir pan.;

           4.1.4. Valstybės ir vietos įstaigoms ir institucijoms, teisėsaugos institucijoms, teismams, kitiems asmenims, vykdantiems įstatymų pavestas funkcijas, pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų numatytą tvarką. Šiems subjektams teikiame įstatymų nustatytą ar pačių subjektų nurodytą privalomą teikti informaciją;

           4.1.5. Pasitelktiems Asmens duomenų tvarkytojams (pavyzdžiui, IT, serverio paslaugas, svetainės administravimo teikiančias bendroves, analizę atliekančias bendroves ir pan.). Iš tvarkytojų mes reikalaujame, kad jie Asmens duomenis saugotų, juos tvarkytų ir su jais elgtųsi taip pat atsakingai kaip ir mes ir tik pagal mūsų nurodymus;

           4.1.6. Jeigu prireiktų – bendrovėms, kurios ketintų pirkti arba pirktų mūsų verslą;

           4.1.7. Skolų išieškojimo įmonėms, kurioms perleidžiami reikalavimai į kliento įsiskolinimą, teismams, neteisminėms ginčų nagrinėjimo institucijoms ir bankroto administratoriams.

4.2. Jūsų Asmens duomenis mes galime perduoti šiems savo partneriams, tvarkytojams bei institucijoms:

           4.2.1. IT priežiūros, aptarnavimo, el. produktų kūrimo ir duomenų saugojimo paslaugas teikiančioms įmonėms;

           4.2.2. Buhalterinę apskaitą tvarkančioms įmonėms;

           4.2.3. Mokinių registro administratoriui;

           4.2.4. Vilniaus miesto savivaldybės už švietimą, vaikų teises ir vaikų gerovę atsakingoms institucijoms.

           4.2.5. Kitoms įmonėms įstaigoms ir organizacijoms, kai toks perdavimas yra būtinas tinkamam prekių Jums pardavimui.

4.3. Jūsų Asmens duomenys gali būti perduodami už Europos Ekonominės erdvės ribų (toliau – EEE). Jūsų Asmens duomenys už EEE ribų yra perduodami tik esat šioms sąlygoms:

           4.3.1. Duomenys perduodami tik mūsų patikimiems partneriams užtikrinantiems mūsų paslaugų Jums teikimą;

           4.3.2. Su tokiais partneriais yra pasirašytos duomenų tvarkymo sutartys, kuriomis jie užtikrina Jūsų Asmens duomenų saugumą pagal įstatymų reikalavimus;

           4.3.3. Europos Sąjungos Komisija yra priėmusi sprendimą dėl valstybės, kurioje yra įsisteigęs mūsų partneris, tinkamumo, t. y. yra užtikrinamas tinkamo lygio saugumas;

           4.3.4. Parneriai užtikrina Asmens duomenų saugumo lygį pagal „ES-US Privatumo skydą“;

           4.3.5. Jūs davėte sutikimą dėl Jūsų Asmens duomenų perdavimo už Europos ekonominės erdvės ribų.
5. DUOMENŲ SUBJEKTO TEISĖS
5.1. Jūs kaip duomenų subjektas, turite tokias su Jūsų Asmens duomenimis susijusias teises:

           5.1.1. Žinoti (būti informuotas) apie savo Asmens duomenų tvarkymą (teisė žinoti);

           5.1.2. Susipažinti su savo Asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi (teisė susipažinti);

           5.1.3. Reikalauti ištaisyti arba, atsižvelgiant į Asmens duomenų tvarkymo tikslus, papildyti neišsamius Asmens duomenis (teisė ištaisyti);

           5.1.4. Reikalauti sunaikinti savo Asmens duomenis sunaikinti arba sustabdyti savo Asmens duomenų tvarkymo veiksmus (išskyrus saugojimą) (teisė sunaikinti ir teisė „būti pamirštam“);

           5.1.5. Reikalauti, kad mes apribotume Asmens duomenų tvarkymą esant vienai iš teisėtų priežasčių (teisė apriboti);

           5.1.6. Teisę į duomenų perkėlimą (teisė perkelti). Ši teisė bus įgyvendinama tik tuo atveju, jei egzistuoja jos įgyvendinimo pagrindai ir tinkamos techninės priemonės, užtikrinančios, kad perkeliant prašomus Asmens duomenis kitų asmenų duomenims nebus sukeltas saugumo pažeidimo pavojus;

           5.1.7. Nesutikti, kad būtų tvarkomi Jūsų Asmens duomenys, kai mes Asmens duomenis tvarkome teisėto mūsų ar trečiosios šalies intereso pagrindu, įskaitant profiliavimą. Jums paprieštaravus, mes Jūsų Asmens duomenis toliau galėsime tvarkyti tik dėl įtikinamų teisėtų priežasčių, kurios yra viršesnės už Jūsų interesus, teises ir laisves, arba siekiant pareikšti, vykdyti ar apginti teisinius reikalavimus.

5.2. Mes galime atsisakyti įgyvendinti aukščiau išvardintas Jūsų teises, išskyrus nesutikimą tvarkyti Asmens duomenis tais atvejais, kai Asmens duomenys tvarkomi Jūsų sutikimu, kai Jūsų prašymo mums leidžia netenkinti BDAR nuostatos, ar, kai, įstatymų numatytais atvejais, reikia užtikrinti nusikaltimų, tarnybinės ar profesinės etikos pažeidimų prevenciją, tyrimą ir nustatymą, taip pat duomenų subjekto, mūsų ir kitų asmenų teisių ir laisvių apsaugą.

5.3. Kai Jūsų Asmens duomenys yra tvarkomi sutikimo pagrindu, Jūs bet kada galite atšaukti tokį sutikimą. Mes nedelsiant, per protingą laiko tarpą nutraukime Jūsų Asmens duomenų tvarkymą. Sutikimo atšaukimas automatiškai neįpareigoja mus sunaikinti Jūsų Asmens duomenų ar pateikti informaciją Jums apie mūsų tvarkomus Asmens duomenis, todėl norėdami, kad mes atliktume ir šiuos veiksmus, tokį prašymą turite nurodyti atskirai.

5.4. Bet kokį prašymą ar nurodymą, susijusį su Asmens duomenų tvarkymu, Jūs galite pateikti mums raštu vienu iš šių būdų: įteikiant tiesiogiai adresu: V.grybo g.7, el. paštu: info@gimnazija.lt Teikiant tokį prašymą, mes, tam kad geriau suprastume Jūsų prašymo turinį, galime paprašyti užpildyti reikiamas formas, taip pat pateikti asmens dokumentą ar kitą informaciją, kuri mums padės įsitikinti Jūsų tapatybe. Pateikus prašymą el. paštu, atsižvelgiant į jo turinį mes galime paprašyti atvykti pas mus ar pateikti prašymą raštu.

5.5. Mes, gavę Jūsų prašymą ar nurodymą, dėl Asmens duomenų tvarkymo, ne vėliau kaip per 1 mėnesį nuo kreipimosi dienos, pateiksime atsakymą bei atliksime prašyme nurodytus veiksmus arba informuosime kodėl atsisakome juos atlikti. Prireikus nurodytas laikotarpis gali būti pratęstas dar dviem mėnesiais, atsižvelgiant į prašymų sudėtingumą ir skaičių. Tokiu atveju, per 1 mėnesį nuo prašymo gavimo dienos mes informuosime Jus apie tokį pratęsimą.

5.6. Jei Jums paprašius Asmens duomenys yra ištrinami, mes saugosime tik informacijos kopijas, kurios yra būtinos siekiant apsaugoti mūsų ir kitų asmenų teisėtus interesus, laikytis valstybės ar vietos savivaldos institucijų, įstaigų įpareigojimų, spręsti ginčus, atpažinti trikdžius arba laikytis bet kokių susitarimų, kuriuos esate sudarę su mumis.
6. KAM JŪS GALITE PATEIKTI SKUNDĄ?

6.1. Jei norite pateikti skundą dėl mūsų atlikto Asmens duomenų tvarkymo, pateikite jį mums raštu, nurodydami kuo daugiau informacijos, pasinaudodami šios Privatumo politikos pabaigoje pateiktais kontaktiniais duomenimis. Mes bendradarbiausime su Jumis ir stengsimės nedelsiant išspręsti visus klausimus.

6.2. Jei manote, kad vadovaujantis BDAR Jūsų teisės buvo pažeistos, galite pateikti skundą mūsų priežiūros institucijai – Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai, daugiau informacijos ir kontaktinius duomenis galite rasti inspekcijos svetainėje (www.ada.lt). Mes siekiame operatyviai ir taikiai išspręsti visus ginčus, tad visų pirma kviečiame kreiptis į mus.
7. PRANEŠIMŲ SIUNTIMAS
7.1. Jums užsiregistravus Mokymosi platformoje ir ja naudojantis, Jums bus siunčiami įvairūs informaciniai pranešimai, susiję su mokymosi procesu, jo organizavimu, mokymo proceso veiklomis (pavyzdžiui pamokų užduotys, nuorodos į mokymo medžiagą, paklausimai ir pan.), taip pat pranešimai apie Mokymosi platformos techninius ir funkcinius atnaujinimus bei Mokymosi platformos veiklai svarbius pakeitimus (pavyzdžiui, Taisyklių pakeitimus ir pan.).

7.2. Šių pranešimų tikslas yra užtikrinti nepertraukiamą ugdymo procesą, laiku ir tinkamai pateikti ugdymui reikšminga informacija, taip pat informuoti apie esminius Mokymosi platformos pokyčius, kurie gali paveikti naudojimosi Naujojamu puslapiu sąlygas. Todėl tokie pranešimai nebus laikomi reklama.

8. KAIP MES NAUDOJAME SLAPUKUS IR KITAS SEKIMO TECHNOLOGIJAS?
8.1. Mūsų Mokymosi platformoje naudojami slapukai (mažos rinkmenos, išsaugomos Mokymosi platformos lankytojų įrenginio kietajame diske), kad būtų galima atskirti Jus nuo kitų Mokymosi platformos lankytojų. Slapukų surinkta informacija leidžia mums užtikrinti Jūsų galimybę naršyti patogiau.

8.2. Mes naudojame slapukus informacijos srautų analizei, Paslaugų ir turinio pritaikymui konkretiems tikslams, pasitikėjimui skatinti bei saugumui užtikrinti.

8.3. Jūs galite pasirinkti, ar norite priimti slapukus. Jeigu nesutinkate, kad į Jūsų kompiuterį ar į kitą galinį įrenginį būtų įrašomi slapukai, galite pakeisti savo interneto naršyklės nustatymus ir išjungti visus slapukus arba įjungti / išjungti juos po vieną. Jei norite slapukų atsisakyti savo mobiliajame įrenginyje, Jūs turite sekti šio įrenginio gamintojo instrukcijas. Tačiau atkreipiame dėmesį, kad kai kuriais atvejais tai gali sulėtinti naršymo internete spartą, apriboti tam tikrų interneto svetainių funkcijų veikimą arba blokuoti prieigą prie svetainės. Išsamesnė informacija pateikta adresu AllAboutCookies.org arba google.com/privacy_ads.html.

8.4. Mes naudojame šių kategorijų slapukus:

           8.4.1. Privalomi slapukai:slapukai būtini sistemos veikimui užtikrinti. Pavyzdžiui, kai kurie slapukai leidžia mums nustatyti registruotus vartotojus ir užtikrinti jų galimybę prieiti prie visos sistemos. Jei registruotas vartotojas atsisako šių slapukų, jis gali nebematyti viso sistemos turinio.

           8.4.2. Funkciniai slapukai:slapukai, leidžiantys įsiminti vartotojų pageidavimus ir pritaikyti juos Naujojamu puslapiui, kad mes galėtume suteikti patobulintas funkcijas.

           8.4.3. Trečiųjų asmenų slapukai: šiuos slapukus naudoja trečiosios šalys analitiniais tikslais. Analitiniai slapukai yra skirti rinkti informacijai apie Mokymosi platformos naudojimą.

8.5. Mūsų Mokymosi platformoje naudojami slapukai:

Slapuko pavadinimas Slapuko atliekamos funkcijos Duomenų tvarkymo tikslas Sukūrimo momentas Galiojimo laikas
         

8.6. Mokymosi platformoje naudojame „trečiosios šalies slapukus“, tai yra slapukus, kurių valdytojais nesame mes:

Slapuko pavadinimas        
         

8.7. Šiuos slapukus mes renkame siekdami [nurodyti tikslus].
9. IŠORINĖS SVETAINĖS
9.1. Mokymosi platformoje gali būti pateikta nuorodų į išorines svetaines – mūsų partnerių svetaines ar svetaines, kuriose reklamuojamos mūsų prekės. Sekdami pagal tokias nuorodas į kurią nors iš svetainių, atkreipkite dėmesį į tai, kad šios svetainės ir per jas pasiekiamos paslaugos turi savo atskiras privatumo politikas ir mes neprisiimame atsakomybės ar įsipareigojimų už šias politikas ar už šiose svetainėse ar teikiant paslaugas renkamus asmens duomenis, pavyzdžiui, kontaktinius ar vietos duomenis. Peržiūrėkite šias politikas prieš pateikdami asmens duomenis šiose svetainėse ar naudodamiesi bet kokiomis paslaugomis.

10. AR MES RENKAME ASMENS DUOMENIS IŠ VAIKŲ?
10.1. Mūsų ugdymo paslaugos yra skirtos nepilnamečiams asmenims, todėl mes renkame Asmens duomenis iš vaikų. Tokius Asmens duomenis tvarkome atsakingai.

10.2. Speciali pastaba vaikų tėvams, globėjams, rūpintojams: rekomenduojame stebėti, kaip Jūsų vaikai naudojasi Naujojamu puslapiu bei Paslaugomis, kad įsitikintumėte jog Jūsų vaikas elgiasi tinkamai, supranta Mokymosi platformos naudojimo sąlygas, pateikia teisingus Asmens duomenis ir nepateikia ne savo Asmens duomenų, ar Asmens duomenų kuriems reikalingas Jūsų leidimas, be Jūsų leidimo.
11. SUSISIEKITE SU MUMIS
11.1. Jei dėl šioje Privatumo politikoje pateiktos informacijos Jums iškiltų klausimų, prašome kreiptis:

Paštu: V.Grybo g.7, Vilniaus privati gimnazija

Telefonu: 852 711079

El. paštu: info@gimnazija.lt
12. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
12.1. Mes turime teisę vienašališkai keisti Privatumo politikos sąlygas. Apie pakeitimus pranešime Mokymosi platformoje patalpindami atnaujintą Privatumo politiką ar kitais įprastais komunikacijos būdais. Privatumo politikos papildymai ar pakeitimai įsigalioja nuo atnaujinimo datos, nurodytos Privatumo politikoje, nebent būtų nurodytas kitas įsigaliojimo terminas.

12.2. Jei Jūs po Privatumo politikos sąlygų pakeitimo ir toliau naudojatės Interneto svetaine ar Mobiliąja aplikacija, laikoma, kad Jūs sutikote su pakeistomis Privatumo politikos sąlygomis.

12.3. Šalių nesutarimai, dėl šios Privatumo politikos vykdymo, yra sprendžiami derybų keliu. Nepavykus susitarti, nesutarimai yra sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

Dėkojame!

Dėkojame!

Lavinančios pratybos DOVANŲ!

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.